Archiwum RPOWŁ

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa linii produkcyjnej do opakowań wielowarstwowych sztaplowanych 5, 10, 20 i 30 litrów z technologią IML

NUMER ZAPYTANIA OFERTOWEGO1/2.3.1/2023

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

2. Wartość zamówienia przekracza 50.000 zł

3. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie analizy rynku przeprowadzonej w formie zapytań wysłanych do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa linii produkcyjnej do opakowań wielowarstwowych sztaplowanych 5, 10, 20 i 30 litrów z technologią IML, w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności Omaplast sp. z o.o. poprzez zakup nowej linii produkcyjnej do opakowań wielowarstwowych 10, 20 i 30 litrów z technologią IML” współfinansowanego w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, Poddziałanie II.3.1 INNOWACJE W MŚP.

ZAŁĄCZNIKI: 

  1. Zapytanie ofertowe ostateczne_podpis.pdf
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY_podpis.pdf
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oświadczenie Wykonawcy_podpis.pdf
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Oświadczenie o braku powiązań z FR- podpis.pdf
  5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Wzór umowy kupna_sprzedaży_ostateczna.pdf
  6. Załącznik nr 3 do umowy Protokół_podpis.pdf
  7. Załącznik nr 4 do umowy Ostateczny protokół odbioru przedmiotu umowy_podpis.pdf

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA

Wartość szacunkowa zamówienia jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 3 507 258,09 PLN netto

INFORMACJA O WYBORZE OFERT:

Protokół z otwarcia oferty z dnia 04.09.2023 r.  
protokół z wyboru oferty z dn. 11.;09.2023 r.